گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


موضوعات:
 • مقدمه‌ای بر کامپایلرها و ترجمه
 • تحلیل لغوی
 • تحلیل نحوی
 • تحلیل معنایی
 • بازنمایی میانی
 • بهینه‌سازی کد
 • تولید کد
 • مباحث پیشرفته در کامپایلرها

برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

موضوعات
 • مقدمه‌ای بر هوش مصنوعی
 • عامل‌های هوشمند
 • عامل‌های حل مسئله و جستجو
 • عامل‌های منطقی و مبتنی بر دانش: استدلال
 • عامل‌های احتمالاتی: عدم قطعیت
 • طرح‌ریزی، یادگیری، برقراری ارتباط، ادراک و کنش
 • پیامدهای فلسفی و سایر موضوعات

برنامه و سرفصل درس (PDF)