گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ مهندسی


۳ واحد (نظری)
نیمسال دوم ۰۳-۱۴۰۲

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ مهندسی


۳ واحد (نظری)
نیمسال دوم ۰۳-۱۴۰۲

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
نیمسال دوم ۰۳-۱۴۰۲

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ مهندسی


۳ واحد (نظری/عملی) ـ کارشناسی
نیمسال دوم ۰۳-۱۴۰۲

برنامه و سرفصل درس (PDF)


دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)


دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی

برنامه و سرفصل درس (PDF)


دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی

برنامه و سرفصل درس (PDF)


دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری/عملی) ـ کارشناسی

برنامه و سرفصل درس (PDF)


دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری) ـ دکتری

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
۱ واحد (عملی)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
۱ واحد (عملی)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۲ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه تهران

پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه تهران

پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

عمومی

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

۳ واحد ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس البرز
گروه فنی و مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس البرز
گروه فنی و مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)