عمومی

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

۳ واحد ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)