دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)