دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد

برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مهندسی


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری)
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس فارابی
دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری


نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۳ واحد (نظری) ـ دکتری

برنامه و سرفصل درس (PDF)