دانشگاه تهران
پردیس البرز
گروه فنی و مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس البرز
گروه فنی و مهندسی


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی ارشد
برنامه و سرفصل درس (PDF)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر


۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده‌ی فنی و مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر

۳ واحد (نظری) ـ کارشناسی
برنامه و سرفصل درس (PDF)